programy
kategorie

Przemówienie Andrzeja Dudy w ONZ

Andrzej Dudy przemawiał podczas 73. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w USA. Prezydent postawił silne akcenty na kwestię równości i suwerenności państw, przypomniał o obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, a także wezwał do reformy Unii Europejskiej.
Tranksrypcja:The assembly was here address...
rozwiń
Bo się zepsuje Andrzej Duda prezydent of the Republic of Poland
Request protokołu to jest korek w sensie
Oddychała wydzielono same day I have the honour Welcome to the United nations
Andrzej Duda
Prezydent RPA wykop Holland nr 2 Tm co to jest assembly
Piece szanowna
Pani przewodnicząca
Wielce szanowny panie przewodniczący
Ekscelencje
Dostojni delegaci
Gratuluję pani Marii Fernando espinoza
Glasses
Przewodniczący 73 sesji zgromadzenia ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych
Wyboru
Na te zaszczytną funkcję
Zapewniam panią przewodniczącą o pełnym poparciu Rzeczypospolitej Polskiej dla pani działań
Jednocześnie
Chciałbym podziękować panu mirosławowi Light chuckowi za jego aktywne przewodnictwo
W pracach zgromadzenia ogólnego podczas 70 drugiej sesji
Szanowni państwo
W tym roku
Polacy świętują setną rocznicę odzyskania niepodległości
1900
18 roku
Po 123 latach niewoli Polska powróciła na mapę Europy i świata
Odrodzenie niepodległego
Wolnego i suwerennego państwa stało się rzeczywistością
Przede wszystkim dzięki trzem czynnikom
Pragnieniu polskiego narodu
Do posiadania własnego państwa
Bohaterskie mu poświęceniu walczących żołnierzy
Oraz determinacji odważnych przywódców
Którzy
Przekonali polityków na całym świecie że bez odrodzonej Polski
Europa nie będzie sprawiedliwa
I bezpieczna
Tak wówczas
Jaki teraz
Wola Narodów oraz liderów politycznych
Pozostają kluczowe
Tak wówczas
Jaki teraz bez suwerennej Polski Europa nie będzie sprawiedliwa i bezpieczna
We wrześniu każdego roku
Przywódcy państw spotykają się tutaj
W Nowym Jorku
Siedziba Organizacji Narodów Zjednoczonych aby podjąć pogłębioną refleksję
Nad najbardziej istotnymi kwestiami
Dotyczącymi naszego globu
To na nas
Spoczywa w związku z tym szczególna odpowiedzialność
To od nas słusznie oczekuje się
Odwagi i aktywności
Umiejętności do wzniesienia się ponad podziały
Determinacji
W poszukiwaniu rozwiązań najbardziej palących problemów
Współczesnego świata
Wielce szanowni państwo
Nasz świat pełen jest zagrożeń
Mamy do czynienia
Z bardzo dynamicznym rozwojem sytuacji międzynarodowej
Są źródła nadziei
Na przykład
Potencjalna zmiana sytuacji na półwyspie koreańskim
I postępująca tam deeskalacja na 5
Ale są też wciąż trwające nierozwiązane problemy
By się z nimi uporać
Bez wątpienia
Potrzebujemy dzisiaj współdziałania jak największej liczby państw
Aby było ono skuteczne
Trzeba
Jednak spełnić dwa warunki
Po pierwsze
Wszyscy musimy przestrzegać prawa międzynarodowego
Co było tematem przewodnim polskiego przewodnictwa w radzie bezpieczeństwa
W maju tego roku
Miałem wtedy zaszczyt
Prowadzić
Otwartą debatę wysokiego szczebla której konkluzja mi były stwierdzenia
Że tylko współdziałanie państw w porządku światowym opartym na przestrzeganiu prawa
Da szanse na rozwiązanie zamrożonych konfliktów
Uchroni nas przed pojawieniem się nowych
Że porządek światowy
Oparty na prawie
Wymaga silnych instytucji
Które będą to prawo egzekwować
Że żadne
Łamanie prawa nie może być usprawiedliwione ani zakłamywanie przez różnorakie pokrętne
Definicje językowe
Dziś
Mapa świata pełna jest punktów zapalnych
W ramach
Promowanego przez nasz porządku światowego opartego na prawie
Chcę zwrócić uwagę na jedną fundamentalną zasadę która będzie Naszym priorytetem
W drugim roku członkostwa Polski w radzie bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych
Mam na myśli suwerenna równość państw o której
Mówi artykuł 2 karty narodów zjednoczonych
Jeśli
Chcemy być rzecznikami multilet multilateralizm u
A Organizacja Narodów Zjednoczonych jest przecież jego źródłem
To musimy pamiętać o tej zasadzie
Inaczej mówiąc
Nie każdy
Kto ogłasza się zwolennikiem multilateralizm
Myśli o nim w kategorii równości państw
Można powiedzieć
Że istnieje
Negatywny multilateralizm
Taki który sprowadza się do koncertu mocarstw
Podział na strefy wpływów
Oraz do przekonania że można stanowić o losie innych
Bez ich udziału
Europa i Polska
Często padały ofiarą tego rodzaju multi-multi lateralis mu
Wycie poczynając od 18 wieku przez cały wiek 19 aż po czasy zimnej wojny
Multilateralizm
I światowy porządek oparty na prawie nie jest tylko dla wybranych
Te same zasady
Muszę obowiązywać wszystkich
W równym stopniu
Każdy ma równe prawa
I proporcjonalne obowiązki
Tak definiuje pozytywny multilateralizm za którym opowiada się Polska
Multilateralizm różnych państw i wolnych Narodów a nie multilateralizm uzurpacja i hierarchii
Zależy nam
Na takich relacjach
W których każde państwo ma równe prawa
Nie oznacza to jednak naiwnego postrzegania świata jako pozbawionego różnic między państwami
Oznacza to natomiast
Że przewaga w potencjalnej sile państw
Nie powinna pozbawiać innych
Równego prawa do niepodległości i podmiotowość
Tylko przy zachowaniu tej równości możemy w pełni wykorzystać potencjał państw dla dobra wspólnego i z
Zgodnie z zasadą Fair Play
Odnosi się to zarówno dolara do relacji politycznych
Jak i ekonomicznych
Ponieważ Tylko na zasadzie równości państw
Możemy rozmawiać
O wymianie interesów
I zawierać
Skuteczne sojusze
Ale koncepcja pozytywnego multilateralizm u którą głosi Polska
Idzie jeszcze o krok dalej
Zgodnie z nią
Tam gdzie to możliwe
Kraje słabsze powinny otrzymywać dodatkowe możliwości oddziaływania
Po to
By uczynić równe prawa państw
Bardziej realnymi
Takimi możliwościami
Mogą być dodatkowa siła głosu
Czy dodatkowa reprezentacja terytorialna w gremiach decydujący
Jako prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej
Szczególnie bliskie mi są dwa obszary zastosowania tej zasady
Po pierwsze
Wyczekiwana reforma Rady Bezpieczeństwa
W którą popieramy i w której chcemy uczestniczyć
A której motywem przewodnim powinno być między innymi zwiększenie obszaru równych praw i kompetencji wszystkich członków
Kraków rady
A po drugie
Reforma Unii Europejskiej poprzez powrót do źródeł
Źródeł
Które wyrastały z koncepcji pozytywnego multilateralizm A dziś są wielokrotnie naruszane
Wokół
Idei suwerennej równości
Polska będzie w przyszłym roku organizować szereg inicjatyw tak
Aby pozyskać
Możliwie najwięcej zwolenników naszej wizji
Zapraszam państwa
Do tych debat
Po drugie
Ważne aby multilateralizm służył
Pewnemu systemowi wartości
A nie był jedynie elementem technologii politycznej i gry interesu
Ten system wartości
Możemy odczytać w karcie Narodów Zjednoczonych
Negatywny multilateralizm który
Przeczytam wartością może jedynie pogłębić światowe problemy
Pogorszyć sytuację
Dobrowolna współpraca równy w swoich prawach państw może natomiast dać trwały pokój
W Europie
I na świecie
W każdym przypadku
Kiedy rodzi się Pokusa koncert mocarstw
Światowa stabilność jest naruszana
Kto głosi negatywny multilateralizm
Przyczynia się do Business integracji światowego porządku
Multilateralizm ma być zobowiązaniem do przestrzegania wartości
Przede wszystkim tych podstawowych
Takich jak poszanowanie godności i życia ludzi
Chodzi o wartości
Które wykraczają poza porządek polityczny
I nie podlegają politycznej definicji bo są fundamentem ładu na świecie
Szanowni państwo
Relacje międzynarodowe nie służą wyłącznie państwom
Ale mają służyć całej ludzkości
Dlatego suwerenność państwa
Powinna być fundamentalnie związana
Z odpowiedzialnością za przestrzeganie norm wspólnych
Dla dobra nas wszystkich
Naruszenie tych norm musi się wiązać z konsekwencjami
Gdziekolwiek przywódcy dopuszczają się naruszenia podstawowych praw człowieka
Stosują tortury
Prześladują przeciwników politycznych
Czy używają broni masowego rażenia
Społeczność międzynarodowa
W tym Rada Bezpieczeństwa powinny reagować szybko
Stanowczo
Ostro i zdecydowanie
Jako naród
Ze szczególnym doświadczeniem pokojowych przemian demokratycznych i walki o podstawowe wartości
Polska przywiązuje wyjątkowe znaczenie do ochrony i promocji praw człowieka
Czego wyrazem jest między innymi kandydatura mojego kraju do rady praw człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych
Na lata 2020
2022
Potencjalny członkostwo
Tym unikalnym dla globalnego systemu ochrony praw człowieka organy
Będzie stanowić naturalne uzupełnienie naszego obecnego członkostwa w radzie bezpieczeństwa
Myśl triady stanowiącej fundamenty Organizacji Narodów Zjednoczonych
Pokój i bezpieczeństwo
Prawa człowieka
Rozwój
Wielce szanowni państwo
Karta Narodów Zjednoczonych kładzie na organizacji zwłaszcza na radzie bezpieczeństwa szczególną odpowiedź
Realność za kwestie bezpieczeństwa i pokoju międzynarodowego
Jako
Niestały członek rady bezpieczeństwa uznajemy to za szczególnie
Ważne zadanie
Polska
Aktywnie wspiera wszelkie działania i inicjatywy które mają na celu
Zapobieżenie stosowaniu i proliferacji broni masowego rażenia oraz środków jej przenoszenia
A także
Pociągnięcie do odpowiedzialności w sprawców użycia takiej broni
Chciałbym ogłosić
Że Polska pragnie powrócić do aktywnego udziału w misjach pokojowych pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych
Złożyliśmy w tej sprawie
Formalny wniosek do sekretariatu i oczekujemy jego pozytywnego rozpatrzenia
Mając na uwadze nasze wieloletnie doświadczenie w tym zakresie Jesteśmy przekonani że będzie to korzystne
Dla pokojowego rozwiązywania konfliktów
Polska
Angażuję się w proces stabilizacji budowy trwałego bezpieczeństwa
Na Półwyspie koreańskim nie tylko obecnie jako niestały członek rady bezpieczeństwa ONZ
Ale również jako od dziesięcioleci
Członek Komisji Nadzorczej państw neutralnych w Korei
Jestem przekonany
Że tę
Wielo wieloletnie doświadczenia w ramach komisji mogłyby zostać potencjalnie wykorzystane przygód
Budowanie trwałych podstaw dla pokoju i stabilności na półwyspie koreańskim
Szanowni państwo Polska
Z bagażem doświadczeń z okresu transformacji ustrojowej
Gotowa jest aktywnie włączyć się w międzynarodowe programy odbudowy
I umacniania pokoju na Bliskim Wschodzie
Wszędzie tam
Gdzie po zakończeniu konfliktów konieczna jest odbudowa
Stabilności i szans rozwojowych
Jednocześnie za swój obowiązek
Polska uważa zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na źródła zagrożenia dla pokoju światowego
Które wynikają z zamrożonych konfliktów okupacji
E siłowej zmiany granic jakie mają miejsce na obszarze Europy Wschodniej
Społeczność międzynarodowa
Nie może przejść nad nimi do porządku dziennego
Agresorzy
Powinni spotkać się z adekwatną reakcją
Na swoje działania
Szanowni państwo
W grudniu bieżącego roku Polska będzie miała zaszczyt gościć w Katowicach 24 sesję konferencji stron ramą
Konwencji Narodów Zjednoczonych
W sprawie zmian klimatu
Cop24
Najważniejszym celem tego spotkania
Jest finalizacja prac nad przepisami wyrażającymi porozumienie paryskie
Pełne
I efektywne wdrożenie porozumienia paryskiego
Jest nierozerwalnie związane z realizacją celów zrównoważonego rozwoju ONZ
Z tego względu
Globalne działania klimatyczne
Powinny łączyć wymiar gospodarczy społeczny i ekologiczny służąc jednoczesne mu lacha
Hamowaniu globalnego ocieplenia i likwidacji najważniejszych problemów współczesnego świata
Pakiet implementacyjny
Który ma być przyjęty w Katowicach
Jest niezbędną podstawą działań podmiotów państwowych i poza państwowych
Tym międzynarodowych instytucji finansowych
Sektora prywatnego władz samorządowych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego
Jedynie Przepisy obowiązujące w długim terminie
I zaakceptowane przez wszystkich aktorów
Mogą być gwarantem przejrzystości
Pewności prawa i trwałości reguł
Niezbędnych dla realizacji podjętych zobowiązań i umocnienia globalnych ambicji
Szczyt liderów
Które odbędzie się 3 i 4 grudnia
Otworzy cop24 w Katowicach i będzie znakomitą okazją
Do wyrażenia naszej wspólnej i odpowiedzialnej woli politycznej oraz
Jasnym sygnałem dla świata
Że podejmowane przez nas wysiłki
Mają na celu bezpieczną dla wszystkich przyszłość
Jeszcze raz
Serdecznie zapraszam państwa do jak najliczniejszego udziału w katowickim szczycie
Cop24
Wielce szanowni państwo
Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości
Stanowi naturalny Przyczynek do refleksji nad losami świata
Europy
I nad niełatwą drogę jaką mój kraj przeszedł ku wolności i niezależności
Jednocześnie
Jest to powód do spojrzenia w przyszłość
Inspiracja
Do rozważnego kształtowania naszej
Wspólnej międzynarodowej rzeczywistości
W oparciu o historyczne doświadczenia wartości
Aspiracje
Zachęcam wszystkie państwa członkowskie
Do jeszcze ściślejszej współpracy w ramach inicjatywy
Które zmierzają do osiągnięcia celów przyświecający w Organizacji Narodów Zjednoczonych
Tylko Decyzje podjęte w
Wspólnie przez liderów politycznych
Są w stanie wyjść naprzeciw wyzwaniom
Zglobalizowane go świata
Polska stoi na stanowisku
Że nasza
Wspólna przyszłość wymaga silnej i efektywnej społeczności międzynarodowej
Która będzie lepiej odpowiadała na potrzeby ludzkości
To jednak zależeć będzie w największej mierze od nas samych
Ponieważ Organizacja Narodów Zjednoczonych
Nie jest bytem abstrakcyjnym a naszym wspólnym dziełem
To od nas zależy na ile efektywnie wykorzystamy ją do budowy pokoju
Zapewnienia Sprawiedliwości i zrównoważonego rozwoju
Innymi słowy
Do budowy lepszego świata na miarę 21 wieku dla nas
Ale przede wszystkim dla naszych dzieci i wnuków
Dla przyszłych pokoleń
Dziękuję bardzo
Oddychała będzie następny jakbyś to Thank the president of the Republic of Poland to the statement
Just married
Mail Quest reprezentacja Street
0
0
Podziel się
Komentarze (0)
Napisz komentarz